Mở lớp ôn tập tiếng Anh để thi chứng chỉ đầu ra dành cho HSSV

Thời gian nộp đơn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/11/2017
Thời lượng ôn và Quy trình thực hiện
Thời lượng ôn: 2 tín chỉ (30 tiết)

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số: 08/CĐSP-ĐT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 20 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v mở lớp ôn tập Tiếng Anh để thi chứng chỉ đầu ra
dành cho học sinh, sinh viên chính quy chưa được công nhận tốt nghiệp.

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa.

Để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) hoàn thành chứng chỉ Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra, chuẩn bị cho đợt xét tốt nghiệp lần 3 (dự kiến vào 03/2018), phòng Đào tạo thông báo kế hoạch mở lớp ôn tập trong tháng 11 và 12/2017 như sau:

1.      Đối tượng

Là HSSV hệ chính quy (không chuyên ngành tiếng Anh) chưa hoàn thành chứng chỉ Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra như quy định (danh sách đính kèm);

2.    Thời gian nộp đơn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/11/2017

3.   Thời lượng ôn và Quy trình thực hiện

- Thời lượng ôn: 2 tín chỉ (30 tiết)

- HSSV đăng ký ôn tập tại phòng Đào tạo (gặp cô Nhung) trong thời gian quy định ở mục 2. để được xác nhận.

- Nộp học phí tại phòng Kế hoạch–Tài chính: 200.000 đ/tín chỉ.

- Lịch học sẽ bắt đầu từ ngày 13/11/2017 và được phòng Đào tạo thông báo cụ thể sau.          

- Lịch thi sẽ do Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học tổ chức riêng cho lớp này. Phòng Đào tạo sẽ thông báo ngày giờ cụ thể sau.

Nhận thông báo này, đề nghị Lãnh đạo các khoa liên quan triển khai cho HSSV biết và thực hiện nghiêm túc thông báo để không xảy ra sai sót. 

Trân trọng ./.

Ghi chú: Đối với chứng chỉ Tin học, HSSV tự ôn tập. 

Nơi nhận:  
 - Ban Giám hiệu (thay báo cáo);
 - Các trưởng khoa  (để thực hiện);
-  Phòng Kế hoạch-Tài chính;
 - Phòng Công tác Sinh viên;
 - Website của trường;
 - Lưu phòng Đào tạo.   

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(đã ký) 

Th.S Nguyễn Thiện Thắng