(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
20/08/2012
 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số :     167 /TB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 16  tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013

 

            Căn cứ Khung kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 đã được ban hành ngày 15 / 6 / 2012, để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tham gia Hội giảng năm học 2012 -2013, nhà trường yêu cầu các khoa triển khai theo tiến độ như sau:

1. Hội giảng cấp tổ

                Mỗi giảng viên(GV) ít nhất có một tiết hội giảng. Tổ trưởng lên kế hoạch sao cho các giờ hội giảng không trùng nhau để toàn tổ dự và đánh giá, rút kinh nghiệm (theo mẫu đánh giá và biên bản chung có trên trang Web của nhà trường); chọn cử  GV tham gia hội giảng cấp khoa. Thời gian kết thúc trước ngày 15/10/2012 (trường hợp đặc biệt có thể trễ hơn nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hội giảng cấp khoa). Tổ trưởng nộp biên bản đánh giá về trưởng khoa và chịu trách nhiệm về kết quả hội giảng của tổ.

2. Hội giảng cấp khoa

            Dựa vào kết quả và đề xuất từ hội giảng cấp tổ, Trưởng khoa thành lập Ban chỉ đạo hội giảng khoa, tổ chức triển khai, dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm (theo mẫu đánh giá và biên bản chung có trên trang Web của nhà trường). Thời gian kết thúc trước ngày 15/11/2012 (trường hợp đặc biệt có thể trễ hơn nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hội giảng cấp trường); nộp danh sách tổng hợp (theo mẫu) về kết quả hội giảng cấp tổ, khoa và đăng ký các GV tham gia hội giảng cấp trường (không hạn chế số lượng) về Ban chỉ đạo hội giảng trường (qua P. NCKH & QHQT) trước ngày 15/12/2012. Trưởng khoa chịu trách nhiệm về kết quả hội giảng của khoa.

3. Hội giảng cấp trường

            Thời gian từ 01/ 1 /2013 đến 30/3/2013. Các đơn vị và GV theo dõi lịch và danh sách phân công dự giờ, đánh giá các giờ hội giảng cấp trường để thực hiện (chủ yếu tập trung vào các ngày thứ 7 trong tuần)

            Trên đây là những yêu cầu cơ bản về công tác hội giảng năm học 2012 - 2013, nhà trường yêu cầu các Trưởng khoa, trưởng các đơn vị liên quan căn cứ vào thời gian đã định ở trên để tổ chức thực hiện; huy động được nhiều GV tham gia, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn trường.      

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;  

- Các phòng/khoa (thực hiện);      

- Lưu: P.HC, P.NCKH..               

HIỆU TRƯỞNG

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định ban hành Quy định về Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Công văn của Sở GD-ĐT Hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua-khen thưởng- năm 2016
Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2013 - 2014
Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
12
 Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
20/08/2012
 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số :     167 /TB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 16  tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013

 

            Căn cứ Khung kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 đã được ban hành ngày 15 / 6 / 2012, để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tham gia Hội giảng năm học 2012 -2013, nhà trường yêu cầu các khoa triển khai theo tiến độ như sau:

1. Hội giảng cấp tổ

                Mỗi giảng viên(GV) ít nhất có một tiết hội giảng. Tổ trưởng lên kế hoạch sao cho các giờ hội giảng không trùng nhau để toàn tổ dự và đánh giá, rút kinh nghiệm (theo mẫu đánh giá và biên bản chung có trên trang Web của nhà trường); chọn cử  GV tham gia hội giảng cấp khoa. Thời gian kết thúc trước ngày 15/10/2012 (trường hợp đặc biệt có thể trễ hơn nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hội giảng cấp khoa). Tổ trưởng nộp biên bản đánh giá về trưởng khoa và chịu trách nhiệm về kết quả hội giảng của tổ.

2. Hội giảng cấp khoa

            Dựa vào kết quả và đề xuất từ hội giảng cấp tổ, Trưởng khoa thành lập Ban chỉ đạo hội giảng khoa, tổ chức triển khai, dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm (theo mẫu đánh giá và biên bản chung có trên trang Web của nhà trường). Thời gian kết thúc trước ngày 15/11/2012 (trường hợp đặc biệt có thể trễ hơn nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hội giảng cấp trường); nộp danh sách tổng hợp (theo mẫu) về kết quả hội giảng cấp tổ, khoa và đăng ký các GV tham gia hội giảng cấp trường (không hạn chế số lượng) về Ban chỉ đạo hội giảng trường (qua P. NCKH & QHQT) trước ngày 15/12/2012. Trưởng khoa chịu trách nhiệm về kết quả hội giảng của khoa.

3. Hội giảng cấp trường

            Thời gian từ 01/ 1 /2013 đến 30/3/2013. Các đơn vị và GV theo dõi lịch và danh sách phân công dự giờ, đánh giá các giờ hội giảng cấp trường để thực hiện (chủ yếu tập trung vào các ngày thứ 7 trong tuần)

            Trên đây là những yêu cầu cơ bản về công tác hội giảng năm học 2012 - 2013, nhà trường yêu cầu các Trưởng khoa, trưởng các đơn vị liên quan căn cứ vào thời gian đã định ở trên để tổ chức thực hiện; huy động được nhiều GV tham gia, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn trường.      

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;  

- Các phòng/khoa (thực hiện);      

- Lưu: P.HC, P.NCKH..               

HIỆU TRƯỞNG

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định ban hành Quy định về Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Công văn của Sở GD-ĐT Hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua-khen thưởng- năm 2016
Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2013 - 2014
Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
12
© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.