(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

 

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-CĐSP ngày 10 tháng 6 năm 2020
của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu)

I. SỨ MẠNG
         Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các nguồn nhân lực khác có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và cả nước; liên kết đào tạo trình độ đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đối với khoa học giáo dục và các ngành khoa học khác; hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.


II. TẦM NHÌN
       Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển lớn mạnh toàn diện để trở thành cơ sở giáo dục đại học chất lượng, là trung tâm văn hóa, khoa học và công nghệ của tỉnh.


III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
3.1. Mục tiêu tổng quát
       Huy động mọi nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà trường, chú trọng phát triển đội ngũ, phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ hóa nhà trường nhằm xây dựng và phát triển nhà trường thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao có hiệu quả, đồng bộ và hiện đại.


3.2. Mục tiêu chất lượng
 Bảo đảm chất lượng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định của cơ sở giáo dục, đào tạo.
 Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ viên chức, giảng viên có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quản lý và giảng dạy.
 Thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo đảm bảo đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định; đẩy mạnh phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu của xã hội.
 Tăng cường triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin, ... phục vụ quản lý và dạy học.
 Bảo đảm người học sau khi tốt nghiệp có ý thức nghề nghiệp cao, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tốt để sẵn sàng làm việc và hội nhập.
 Mở rộng và tăng cường hợp tác với các nhà tuyển dụng nhằm tạo cơ hội thực tập nghề nghiệp và việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
 Tiếp cận các dịch vụ giáo dục tiên tiến; thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình, phương pháp dạy – học và xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học theo hướng hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc gia và khu vực để đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo.
 Chuẩn hóa đầu ra cả về ngoại ngữ và công nghệ thông tin.
 Đáp ứng ngày càng cao nguồn lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực và hội nhập quốc tế.
 Công khai, minh bạch, tạo cơ hội để thành viên nhà trường phát huy tiềm năng và sự cống hiến nhằm xây dựng trường phát triển bền vững đảm bảo chất lượng đào tạo.


IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 Cam kết về chất lượng và uy tín.
 Nhân văn, tận tâm đáp ứng nhu cầu của người học.
 Chuyên nghiệp, minh bạch.
 Luôn đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.
 Người học có được giá trị cốt lõi: Mô phạm, sáng tạo, trách nhiệm, cống hiến và khả năng thích nghi với môi trường cạnh tranh, hội nhập


V. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
 Mô phạm, kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả.

 

689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 24
Tổng số lượt truy cập: 75158© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.