(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-CĐSP ngày 19 tháng 5 năm 2023
của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu)

 

      I. SỨ MẠNG

      Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động và hội nhập quốc tế; nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và cả nước.

      II. TẦM NHÌN

      Đến năm 2025 trở thành trường đại học định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực. Đến năm 2030 là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ uy tín, chất lượng.

      III. MỤC TIÊU

      Xây dựng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thành trường đại học định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực với môi trường học tập, nghiên cứu năng động, sáng tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và cả nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ uy tín, chất lượng.

      IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

      Mô phạm – Sáng tạo – Hội nhập.

      Mô phạm: Là chuẩn mực, thước đo về nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, năng lực giáo dục của mỗi giảng viên, sinh viên của Trường trong quá trình đào tạo và hoạt động thực tiễn nghề nghiệp.

      Sáng tạo: Mỗi giảng viên, sinh viên đều có cơ hội tốt nhất để phát huy tư duy sáng tạo trong dạy, học nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống, tạo ra những giá trị mới phục vụ cho sự phát triển của xã hội.

      Hội nhập: Nhà trường hướng tới việc đào tạo ra những thế hệ sinh viên có khả năng làm việc thích ứng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

      V. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

      Chuyên nghiệp, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả.

 

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-CĐSP ngày 19 tháng 5 năm 2023
của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu)

 

      I. SỨ MẠNG

      Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động và hội nhập quốc tế; nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và cả nước.

      II. TẦM NHÌN

      Đến năm 2025 trở thành trường đại học định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực. Đến năm 2030 là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ uy tín, chất lượng.

      III. MỤC TIÊU

      Xây dựng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thành trường đại học định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực với môi trường học tập, nghiên cứu năng động, sáng tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và cả nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ uy tín, chất lượng.

      IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

      Mô phạm – Sáng tạo – Hội nhập.

      Mô phạm: Là chuẩn mực, thước đo về nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, năng lực giáo dục của mỗi giảng viên, sinh viên của Trường trong quá trình đào tạo và hoạt động thực tiễn nghề nghiệp.

      Sáng tạo: Mỗi giảng viên, sinh viên đều có cơ hội tốt nhất để phát huy tư duy sáng tạo trong dạy, học nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống, tạo ra những giá trị mới phục vụ cho sự phát triển của xã hội.

      Hội nhập: Nhà trường hướng tới việc đào tạo ra những thế hệ sinh viên có khả năng làm việc thích ứng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

      V. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

      Chuyên nghiệp, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả.

 


689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 121
Tổng số lượt truy cập: 226665


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.