(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

 

      I. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ

      1. Lịch sử hình thành

      Phòng Quản lý khoa học - Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, tiền thân là Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng, được thành lập vào năm 2020 theo Quyết định số 151/QĐ-CĐSP ngày 10/8/2020 của Hiệu trưởng.

      2. Thành tích nổi bật

      - Tham mưu Hiệu trưởng triển khai công tác Kiểm định chất lựng giáo dục nhà trường và được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

      - Hiệu trưởng nhà trường công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021 và 2021-2022;

      - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen Đơn vị Lao động tiên tiến các năm học 2020-2021; 2021-2022 và 2022-2023.

      3. Chức năng

      Phòng Quản lý khoa học - Khảo thí và Bảo đảm chất lượng có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện quản lý hoạt động khoa học công nghệ, khảo thí, bảo đảm chất lượng và văn bằng, chứng chỉ.

      4. Nhiệm vụ

      a) Quản lý hoạt động khoa học công nghệ

      - Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng các quy định, văn bản, hướng dẫn về hoạt động khoa học, công nghệ;

      - Tham mưu Hiệu trưởng ban hành kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ; tổ chức đánh giá và nghiệm thu các công trình khoa học, công nghệ và sáng kiến;

      - Hướng dẫn, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn khoa học; tham mưu cho Ban Giám hiệu phê duyệt công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo khoa học, tọa đàm.

      - Tổ chức chỉ đạo và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên.

      - Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về kết quả khoa học công nghệ.

      - Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống các đề tài, các dự án khoa học, các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học trong phạm vi toàn trường.

      - Thực hiện tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

      - Tổ chức biên tập, xuất bản Bản tin Khoa học và Bản tin Tuổi học trò;

      - Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội giảng cấp trường.

      b) Khảo thí

      - Xây dựng các quy định, hướng dẫn về tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần/môn học;

      - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình về thi, kiểm tra kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp các bậc, hệ đào tạo. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị chức năng tổ chức các kỳ thi từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi, công bố điểm thi; thực hiện lưu trữ bài thi và phiếu ghi điểm thi theo quy định;

      - Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần theo phân cấp của Hiệu trưởng. Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi, in sao, phát hành đề thi.

      c) Bảo đảm chất lượng giáo dục nhà trường

      - Xây dựng các quy định, quy trình và kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục nhà trường. Là đầu mối giúp Hiệu trưởng triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà trường;

      - Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà trường;

      - Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

      d) Công tác văn bằng, chứng chỉ

      Quản lý và tổ chức việc in ấn, cấp phát, xác minh các loại văn bằng, chứng chỉ do Nhà trường cấp;

      đ) Hoạt động khác                               

      - Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của Phòng;

      - Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

      II. NHÂN SỰ

STT

Họ và tên

Tên vị trí việc làm

1

TS. Nguyễn Công Long

Trưởng phòng

2

Ths. Hồ Nguyên Khiết

Phó trưởng phòng

3

Ts. Nguyễn Huy Phương Giảng viên

4

TS. Nguyễn Thị Mỹ Dung Giảng viên

5

Ths. Nguyễn Thị Huyền Giảng viên

6

Ths. Triệu Thị Thu Hiền Giảng viên

7

Bà. Nguyễn Diễm Nhung Giảng viên

      III. ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

      - Địa chỉ: Phòng 303, Khu Hiệu bộ Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu, số 689, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

      - Điện thoại: 02543.737.675

      - Hotline: 02543.737.675

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

 

      I. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ

      1. Lịch sử hình thành

      Phòng Quản lý khoa học - Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, tiền thân là Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng, được thành lập vào năm 2020 theo Quyết định số 151/QĐ-CĐSP ngày 10/8/2020 của Hiệu trưởng.

      2. Thành tích nổi bật

      - Tham mưu Hiệu trưởng triển khai công tác Kiểm định chất lựng giáo dục nhà trường và được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

      - Hiệu trưởng nhà trường công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021 và 2021-2022;

      - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen Đơn vị Lao động tiên tiến các năm học 2020-2021; 2021-2022 và 2022-2023.

      3. Chức năng

      Phòng Quản lý khoa học - Khảo thí và Bảo đảm chất lượng có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện quản lý hoạt động khoa học công nghệ, khảo thí, bảo đảm chất lượng và văn bằng, chứng chỉ.

      4. Nhiệm vụ

      a) Quản lý hoạt động khoa học công nghệ

      - Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng các quy định, văn bản, hướng dẫn về hoạt động khoa học, công nghệ;

      - Tham mưu Hiệu trưởng ban hành kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ; tổ chức đánh giá và nghiệm thu các công trình khoa học, công nghệ và sáng kiến;

      - Hướng dẫn, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn khoa học; tham mưu cho Ban Giám hiệu phê duyệt công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo khoa học, tọa đàm.

      - Tổ chức chỉ đạo và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên.

      - Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về kết quả khoa học công nghệ.

      - Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống các đề tài, các dự án khoa học, các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học trong phạm vi toàn trường.

      - Thực hiện tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

      - Tổ chức biên tập, xuất bản Bản tin Khoa học và Bản tin Tuổi học trò;

      - Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội giảng cấp trường.

      b) Khảo thí

      - Xây dựng các quy định, hướng dẫn về tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần/môn học;

      - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình về thi, kiểm tra kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp các bậc, hệ đào tạo. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị chức năng tổ chức các kỳ thi từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi, công bố điểm thi; thực hiện lưu trữ bài thi và phiếu ghi điểm thi theo quy định;

      - Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần theo phân cấp của Hiệu trưởng. Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi, in sao, phát hành đề thi.

      c) Bảo đảm chất lượng giáo dục nhà trường

      - Xây dựng các quy định, quy trình và kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục nhà trường. Là đầu mối giúp Hiệu trưởng triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà trường;

      - Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà trường;

      - Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

      d) Công tác văn bằng, chứng chỉ

      Quản lý và tổ chức việc in ấn, cấp phát, xác minh các loại văn bằng, chứng chỉ do Nhà trường cấp;

      đ) Hoạt động khác                               

      - Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của Phòng;

      - Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

      II. NHÂN SỰ

STT

Họ và tên

Tên vị trí việc làm

1

TS. Nguyễn Công Long

Trưởng phòng

2

Ths. Hồ Nguyên Khiết

Phó trưởng phòng

3

Ts. Nguyễn Huy Phương Giảng viên

4

TS. Nguyễn Thị Mỹ Dung Giảng viên

5

Ths. Nguyễn Thị Huyền Giảng viên

6

Ths. Triệu Thị Thu Hiền Giảng viên

7

Bà. Nguyễn Diễm Nhung Giảng viên

      III. ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

      - Địa chỉ: Phòng 303, Khu Hiệu bộ Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu, số 689, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

      - Điện thoại: 02543.737.675

      - Hotline: 02543.737.675

© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.