(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
18/07/2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 188 / NCKH-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 16  tháng 07 năm   2014

 

DANH MỤC

NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM HỌC 2014-2015

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học của trường cao đẳng, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh - sinh viên của trường lựa chọn vấn đề nghiên cứu, viết giáo trình/tài liệu giảng dạy và sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2014 - 2015, nhà trường thông tin  đến các đơn vị cụ thể như sau :

1. Mục đích

Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường, gắn chặt hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học với việc cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý của nhà trường phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong xu hướng hội nhập.

2. Những vấn đề cần tập trung nghiên cứu

2.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

* Cấp nhà nước và cấp bộ

           Thực hiện công văn số 23/BGDĐT-KHCNMT ngày 03/01/2014 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015

* Cấp tỉnh

          Xem thông báo số 38/TB-SKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đăng ký, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn dự án sản xuất thử nghiệm năm 2015.

* Cấp trường

           - Nghiên cứu nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học ở trường cao đẳng theo hướng đa ngành.

- Nghiên cứu để tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

           - Nghiên cứu việc sử dụng và phát huy hiệu quả của trang thiết bị dạy học.           

- Nghiên cứu viết các chương trình (phần mềm) ứng dụng phục vụ giảng dạy và công tác quản lý trong trường.

           - Nghiên cứu việc cải tiến phương pháp học tập, rèn luyện của học sinh - sinh viên. Gắn việc học tập tri thức với việc rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và kỹ năng sống.

- Nghiên cứu xây dựng ma trận đề cho các môn học phục vụ công tác kiểm tra đánh giá hết môn và thi tốt nghiệp; đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo hướng đánh giá năng lực.

           - Nghiên cứu xây dựng Mô hình Ký túc xá tự quản của sinh viên CĐSP BR - VT.

           - Nghiên cứu xây dựng nội dung, biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng các hoạt động ngoài giờ của sinh viên nội trú trường CĐSP BR - VT.

           - Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua thường kỳ đối với cán bộ, giảng viên, viên chức và HS-SV của trường.

         - Nghiên cứu các vấn đề xã hội có liên quan đến hoạt động của nhà trường và đời sống của HS, SV trong trường.

2.2. Sáng kiến kinh nghiệm

          Viết sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý như: Quản lý cán bộ; quản lý học sinh-sinh viên; quản lý giờ dạy của giảng viên, giờ học của sinh viên; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; công tác cố vấn học tập; quản lý thi, ...quản lý công tác đoàn thể

Viết sáng kiến về công tác giảng dạy, giáo dục, hoạt động chuyên môn ...

2.3. Tài liệu giảng dạy, giáo trình điện tử

          - Tiếp tục nghiên cứu để biên soạn tài liệu giảng dạy cho các bộ môn thuộc các ngành đào tạo mới của trường nhưng chưa có giáo trình chính thức hoặc tài liệu đã lạc hậu không còn phù hợp với đào tạo theo tín chỉ.

- Nghiên cứu viết giáo trình điện tử của trường CĐSP BR - VT (theo môn học).

3. Hình thức nghiên cứu, thủ tục đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu

            - Cơ bản thực hiện theo văn bản số 265 /CĐSP, ngày 28 tháng 8 năm 2008, Quy định về quy trình, thủ tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn giáo trình/tài liệu giảng dạy và viết sáng kiến kinh nghiệm của Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu (ban hành kèm theo Quyết định số: 264 /QĐ - CĐSP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu; xem trên Website của trường).

          - Thực hiện theo công văn số 1482/SGDĐT-VP ngày 30 tháng 11  năm 2012 của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học

 

4. Thời gian

4.1. Đăng ký : Từ ngày ra văn bản này đến 30 tháng 9 năm 2014.

4.2. Duyệt đề cương đề tài nghiên cứu/giáo trình/tài liệu giảng dạy từ 06/10/2014 đến 06/11/2014.

4.3. Hoàn chỉnh sản phẩm nghiên cứu nộp về phòng NCKH:

- Từ 15/12/2014 đến 20/12/2014 nộp SKKN;

- Từ 06 / 4 / 2015 đến 11 / 4 / 2015 nộp đề tài nghiên cứu, giáo trình/tài liệu giảng.

4.3. Nghiệm thu :

- Từ 22 / 12 / 2014 đến 27 / 12 / 2014 tổ chức đánh giá SKKN cấp cơ sở tại trường;

- Từ 13 / 4 / 2015 đến 13 / 5 / 2015 nghiệm thu đề tài nghiên cứu, giáo trình/tài liệu giảng dạy.

Trên đây là những vấn đề cơ bản để định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, giáo trình/tài liệu giảng dạy. Yêu cầu trưởng các đơn vị tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên (đối với các khoa) trong đơn vị về nội dung văn bản này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì chưa rõ thì liên hệ Phòng NCKH & QHQT để được giải thích thêm.

Nơi nhận:

- Ban giám   hiệu;  

- Trưởng các đơn vị (triển khai);  

- Lưu: P.HC, P.NCKH

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định ban hành Quy định về Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Công văn của Sở GD-ĐT Hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua-khen thưởng- năm 2016
Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2013 - 2014
Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
12
 Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
18/07/2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 188 / NCKH-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 16  tháng 07 năm   2014

 

DANH MỤC

NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM HỌC 2014-2015

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học của trường cao đẳng, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh - sinh viên của trường lựa chọn vấn đề nghiên cứu, viết giáo trình/tài liệu giảng dạy và sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2014 - 2015, nhà trường thông tin  đến các đơn vị cụ thể như sau :

1. Mục đích

Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường, gắn chặt hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học với việc cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý của nhà trường phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong xu hướng hội nhập.

2. Những vấn đề cần tập trung nghiên cứu

2.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

* Cấp nhà nước và cấp bộ

           Thực hiện công văn số 23/BGDĐT-KHCNMT ngày 03/01/2014 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015

* Cấp tỉnh

          Xem thông báo số 38/TB-SKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đăng ký, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn dự án sản xuất thử nghiệm năm 2015.

* Cấp trường

           - Nghiên cứu nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học ở trường cao đẳng theo hướng đa ngành.

- Nghiên cứu để tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

           - Nghiên cứu việc sử dụng và phát huy hiệu quả của trang thiết bị dạy học.           

- Nghiên cứu viết các chương trình (phần mềm) ứng dụng phục vụ giảng dạy và công tác quản lý trong trường.

           - Nghiên cứu việc cải tiến phương pháp học tập, rèn luyện của học sinh - sinh viên. Gắn việc học tập tri thức với việc rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và kỹ năng sống.

- Nghiên cứu xây dựng ma trận đề cho các môn học phục vụ công tác kiểm tra đánh giá hết môn và thi tốt nghiệp; đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo hướng đánh giá năng lực.

           - Nghiên cứu xây dựng Mô hình Ký túc xá tự quản của sinh viên CĐSP BR - VT.

           - Nghiên cứu xây dựng nội dung, biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng các hoạt động ngoài giờ của sinh viên nội trú trường CĐSP BR - VT.

           - Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua thường kỳ đối với cán bộ, giảng viên, viên chức và HS-SV của trường.

         - Nghiên cứu các vấn đề xã hội có liên quan đến hoạt động của nhà trường và đời sống của HS, SV trong trường.

2.2. Sáng kiến kinh nghiệm

          Viết sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý như: Quản lý cán bộ; quản lý học sinh-sinh viên; quản lý giờ dạy của giảng viên, giờ học của sinh viên; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; công tác cố vấn học tập; quản lý thi, ...quản lý công tác đoàn thể

Viết sáng kiến về công tác giảng dạy, giáo dục, hoạt động chuyên môn ...

2.3. Tài liệu giảng dạy, giáo trình điện tử

          - Tiếp tục nghiên cứu để biên soạn tài liệu giảng dạy cho các bộ môn thuộc các ngành đào tạo mới của trường nhưng chưa có giáo trình chính thức hoặc tài liệu đã lạc hậu không còn phù hợp với đào tạo theo tín chỉ.

- Nghiên cứu viết giáo trình điện tử của trường CĐSP BR - VT (theo môn học).

3. Hình thức nghiên cứu, thủ tục đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu

            - Cơ bản thực hiện theo văn bản số 265 /CĐSP, ngày 28 tháng 8 năm 2008, Quy định về quy trình, thủ tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn giáo trình/tài liệu giảng dạy và viết sáng kiến kinh nghiệm của Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu (ban hành kèm theo Quyết định số: 264 /QĐ - CĐSP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu; xem trên Website của trường).

          - Thực hiện theo công văn số 1482/SGDĐT-VP ngày 30 tháng 11  năm 2012 của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học

 

4. Thời gian

4.1. Đăng ký : Từ ngày ra văn bản này đến 30 tháng 9 năm 2014.

4.2. Duyệt đề cương đề tài nghiên cứu/giáo trình/tài liệu giảng dạy từ 06/10/2014 đến 06/11/2014.

4.3. Hoàn chỉnh sản phẩm nghiên cứu nộp về phòng NCKH:

- Từ 15/12/2014 đến 20/12/2014 nộp SKKN;

- Từ 06 / 4 / 2015 đến 11 / 4 / 2015 nộp đề tài nghiên cứu, giáo trình/tài liệu giảng.

4.3. Nghiệm thu :

- Từ 22 / 12 / 2014 đến 27 / 12 / 2014 tổ chức đánh giá SKKN cấp cơ sở tại trường;

- Từ 13 / 4 / 2015 đến 13 / 5 / 2015 nghiệm thu đề tài nghiên cứu, giáo trình/tài liệu giảng dạy.

Trên đây là những vấn đề cơ bản để định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, giáo trình/tài liệu giảng dạy. Yêu cầu trưởng các đơn vị tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên (đối với các khoa) trong đơn vị về nội dung văn bản này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì chưa rõ thì liên hệ Phòng NCKH & QHQT để được giải thích thêm.

Nơi nhận:

- Ban giám   hiệu;  

- Trưởng các đơn vị (triển khai);  

- Lưu: P.HC, P.NCKH

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định ban hành Quy định về Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Công văn của Sở GD-ĐT Hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua-khen thưởng- năm 2016
Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2013 - 2014
Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
12
© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.