(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
21/04/2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số :        /KH-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

KẾ HOẠCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015 
 

Hội đồng

Chủ nhiệm

đề tàiNCKH/TLGD

Tên đề tàiNCKH/TLGD

Chủ tịch/Thư ký

Ủy viên

Thời gian/địa điểm

1

Biền Hoàng Anh

Thiết kế và điếu phối tour du lịch (Tài liệu)

TS. Nguyễn Chí Tăng (CT)

ThS.Trần Anh Đức (TK)

ThS.Võ Thị Thanh

ThS.Nguyễn Thị Lý

CN.Văn Thị Thảo

8:00 ngày thứ 7 (16/05/2015)
Tại phòng học A201

2

Nguyễn Hữu Lễ

Sự vận động thể loại của du kí VN

TS.Bùi Quang Trường (CT)

TS.Nguyễn Việt Hùng (TK)

ThS.Lê Trung Kiệt

ThS.Lê Thị Kim Chi

ThS.Lê Văn Hùng

8:00  ngày thứ 7 (16/05/2015)
Tại phòng học A203

3

Đinh Thị Thúy Nga

Tài liệu giảng dạy – Kế toán quốc tế (Tài liệu)

TS.Phạm Ngọc Sơn (CT)

CN.Phạm Ngọc Nguyên (TK)

ThS. Nguyễn Thị Thúy Duyên

CN.Hoàng Thị Như Trang

CN.Trịnh Thị Hồng Ngọc

8:00 ngày thứ 7 (16/05/2015)
Tại phòng học A204

4

Nguyễn Văn Hồng

Phương pháp đánh giá học sinh Tiểu học bằng nhận xét

TS.Hồ Cảnh Hạnh (CT)

ThS.Nguyễn Thiện Thắng (TK)

ThS. Phạm Văn Hiếu

ThS. Triệu Thị Thu Hiền

ThS.Lê Thị Trung

8:00  ngày thứ 7 (16/05/2015)
Tại phòng học A205

5

Nguyễn Hòa Hiệp

Giáo trình quản lý hệ thống máy tính

ThS.Tiền Tú Anh (CT)

ThS.Phạm Thị Thúy Giang (TK)

TS.Nguyễn Công Long

ThS.Nguyễn Khắc Thiện

CN.Trần Minh Tuấn

8:00  ngày thứ 7 (16/05/2015)
Tại phòng học A206

6

Nguyễn Văn Hảo

Phần mềm tìm kiếm địa điểm (Tỉnh BR-VT) trên điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android

8:00 ngày thứ 7 (27/6/2015)
Tại phòng học A203

Ghi chú: Tác giả viết tài liệu phải chuẩn bị đề cương chi tiết học phần biên soạn tài liệu để trình bày trước hội đồng

 

Nơi nhận:

- BGH;
- Các phòng, khoa (để thực hiện);
- Lưu NCKH-QHQT, HC.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG NCKH - QHQT

 

 

TS. Nguyễn Chí Tăng


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định ban hành Quy định về Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Công văn của Sở GD-ĐT Hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua-khen thưởng- năm 2016
Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2013 - 2014
Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
12
 Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
21/04/2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số :        /KH-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

KẾ HOẠCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015 
 

Hội đồng

Chủ nhiệm

đề tàiNCKH/TLGD

Tên đề tàiNCKH/TLGD

Chủ tịch/Thư ký

Ủy viên

Thời gian/địa điểm

1

Biền Hoàng Anh

Thiết kế và điếu phối tour du lịch (Tài liệu)

TS. Nguyễn Chí Tăng (CT)

ThS.Trần Anh Đức (TK)

ThS.Võ Thị Thanh

ThS.Nguyễn Thị Lý

CN.Văn Thị Thảo

8:00 ngày thứ 7 (16/05/2015)
Tại phòng học A201

2

Nguyễn Hữu Lễ

Sự vận động thể loại của du kí VN

TS.Bùi Quang Trường (CT)

TS.Nguyễn Việt Hùng (TK)

ThS.Lê Trung Kiệt

ThS.Lê Thị Kim Chi

ThS.Lê Văn Hùng

8:00  ngày thứ 7 (16/05/2015)
Tại phòng học A203

3

Đinh Thị Thúy Nga

Tài liệu giảng dạy – Kế toán quốc tế (Tài liệu)

TS.Phạm Ngọc Sơn (CT)

CN.Phạm Ngọc Nguyên (TK)

ThS. Nguyễn Thị Thúy Duyên

CN.Hoàng Thị Như Trang

CN.Trịnh Thị Hồng Ngọc

8:00 ngày thứ 7 (16/05/2015)
Tại phòng học A204

4

Nguyễn Văn Hồng

Phương pháp đánh giá học sinh Tiểu học bằng nhận xét

TS.Hồ Cảnh Hạnh (CT)

ThS.Nguyễn Thiện Thắng (TK)

ThS. Phạm Văn Hiếu

ThS. Triệu Thị Thu Hiền

ThS.Lê Thị Trung

8:00  ngày thứ 7 (16/05/2015)
Tại phòng học A205

5

Nguyễn Hòa Hiệp

Giáo trình quản lý hệ thống máy tính

ThS.Tiền Tú Anh (CT)

ThS.Phạm Thị Thúy Giang (TK)

TS.Nguyễn Công Long

ThS.Nguyễn Khắc Thiện

CN.Trần Minh Tuấn

8:00  ngày thứ 7 (16/05/2015)
Tại phòng học A206

6

Nguyễn Văn Hảo

Phần mềm tìm kiếm địa điểm (Tỉnh BR-VT) trên điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android

8:00 ngày thứ 7 (27/6/2015)
Tại phòng học A203

Ghi chú: Tác giả viết tài liệu phải chuẩn bị đề cương chi tiết học phần biên soạn tài liệu để trình bày trước hội đồng

 

Nơi nhận:

- BGH;
- Các phòng, khoa (để thực hiện);
- Lưu NCKH-QHQT, HC.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG NCKH - QHQT

 

 

TS. Nguyễn Chí Tăng


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quyết định ban hành Quy định về Quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Công văn của Sở GD-ĐT Hướng dẫn công tác sáng kiến phục vụ Thi đua-khen thưởng- năm 2016
Kế hoạch nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2013 - 2014
Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2012 - 2013
Tbáo: V/v triển khai công tác Hội giảng năm học 2012 - 2013
Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012
Danh mục nội dung các vấn đề NCKH năm học 2011 - 2012
12
© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.