(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

Phụ trách: Bà Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: (0254) 3736537

I. CHỨC NĂNG

    Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch; quản lý hoạt động tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ

     - Lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính trên cơ sở các chỉ tiêu về đào tạo, biên chế, tiền lương và các chỉ tiêu khác. Phối hợp với các đơn vị khác trong trường để xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị.

     - Thực hiện việc thanh toán các chế độ về tiền lương, các khoản có tính chất lương, phụ cấp nghề, bảo hiểm, thai sản, ốm đau, độc hại, học bổng, trợ cấp xã hội, … cho công chức, viên chức, người học và các khoản chi thường xuyên khác.

    - Tổ chức thực hiện thu, theo dõi và tổng hợp tất cả các khoản thu phát sinh theo nguyên tắc mọi nguồn thu của trường đều phải tập trung tại một đầu mối là Phòng Kế hoạch - Tài chính. Huy động, khai thác tốt các nguồn thu cho trường, tăng tích lũy để đầu tư cho cơ sở vật chất của Nhà trường.

    - Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định của Trường hàng năm …

    - Lập, theo dõi các hợp đồng đào tạo, hợp đồng dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện điều khoản kinh phí.

    - Hướng dẫn chế độ kế toán và các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra tài chính đối với 2 đơn vị hạch toán độc lập của Trường gồm Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm Tiếng Nhật.

    - Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán theo quy định. Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn. Thực hiện công tác báo cáo kế hoạch, tài chính định kỳ đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

    - Thực hiện công tác quản lý tài sản và các nghiệp vụ kế toán đúng theo qui định. Tổ chức theo dõi thống kê và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, quyết toán với cơ quan thuế nhà nước.

    - Thực hiện công khai theo quy định; tự kiểm tra tài chính nội bộ và công tác thanh tra tài chính nội bộ theo định kỳ. 

    - Thực hiện công tác bảo quản và lưu giữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán theo đúng qui định; quản lý tài sản của phòng được Trường giao.

    - Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của phòng.

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Liên hệ:

* Địa chỉ:       689 - Cách Mạng Tháng Tám - P.Long Toàn – TP. Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

* Điện thoại: 0254 3736537

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

Phụ trách: Bà Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: (0254) 3736537

I. CHỨC NĂNG

    Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch; quản lý hoạt động tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ

     - Lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính trên cơ sở các chỉ tiêu về đào tạo, biên chế, tiền lương và các chỉ tiêu khác. Phối hợp với các đơn vị khác trong trường để xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị.

     - Thực hiện việc thanh toán các chế độ về tiền lương, các khoản có tính chất lương, phụ cấp nghề, bảo hiểm, thai sản, ốm đau, độc hại, học bổng, trợ cấp xã hội, … cho công chức, viên chức, người học và các khoản chi thường xuyên khác.

    - Tổ chức thực hiện thu, theo dõi và tổng hợp tất cả các khoản thu phát sinh theo nguyên tắc mọi nguồn thu của trường đều phải tập trung tại một đầu mối là Phòng Kế hoạch - Tài chính. Huy động, khai thác tốt các nguồn thu cho trường, tăng tích lũy để đầu tư cho cơ sở vật chất của Nhà trường.

    - Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định của Trường hàng năm …

    - Lập, theo dõi các hợp đồng đào tạo, hợp đồng dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện điều khoản kinh phí.

    - Hướng dẫn chế độ kế toán và các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra tài chính đối với 2 đơn vị hạch toán độc lập của Trường gồm Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm Tiếng Nhật.

    - Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán theo quy định. Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn. Thực hiện công tác báo cáo kế hoạch, tài chính định kỳ đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

    - Thực hiện công tác quản lý tài sản và các nghiệp vụ kế toán đúng theo qui định. Tổ chức theo dõi thống kê và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, quyết toán với cơ quan thuế nhà nước.

    - Thực hiện công khai theo quy định; tự kiểm tra tài chính nội bộ và công tác thanh tra tài chính nội bộ theo định kỳ. 

    - Thực hiện công tác bảo quản và lưu giữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán theo đúng qui định; quản lý tài sản của phòng được Trường giao.

    - Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của phòng.

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Liên hệ:

* Địa chỉ:       689 - Cách Mạng Tháng Tám - P.Long Toàn – TP. Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

* Điện thoại: 0254 3736537

 


689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 623
Tổng số lượt truy cập: 463074


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.