(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Quyết định: Ban hành Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy
21/01/2013
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 14 /QĐ-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 18 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Cao đẳng quy định tại Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD-ĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh;

Căn cứ Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy (văn bản kèm theo).

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2013. 

        Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   Nơi nhận:                                                                             

 - Ban giám hiệu;

    - Như điều 3 (để thực hiện);             

    - Lưu: Phòng Đào tạo.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

Hồ Cảnh Hạnh

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 18 tháng 01 năm 2013

QUY ĐỊNH

về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-CĐSP ngày 18 tháng 01 năm 2013

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

I - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá kết quả học tập GDQP-AN được thực hiện như trong quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng không quy đổi sang thang điểm 4 và điểm chữ.

2. Điểm kết thúc học phần, môn học

a. Sinh viên có đủ số lần kiểm tra cho mỗi học phần theo quy định; mỗi lần kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên và có đủ 80% thời gian có mặt nghe giảng lý thuyết trên lớp và thực hành tại thao trường sẽ được dự thi kết thúc học phần lần thứ nhất. Mỗi sinh viên phải dự thi đủ các học phần quy định trong chương trình.

b. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần sau khi nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

c. Kết quả học tập môn học GDQP-AN là điểm trung bình chung tổng các điểm học phần, làm tròn đến một chữ số thập phân; không tính kết quả học tập môn học GDQP-AN theo điểm chữ.

3. Điều kiện cấp chứng chỉ

a. Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP-AN khi điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên và tại thời điểm cấp chứng chỉ, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứng chỉ GDQP-AN là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

b. Không cấp chứng chỉ cho sinh viên là đối tượng được miễn học toàn bộ chương trình GDQP-AN.

c. Sinh viên chưa đủ điều kiện được cấp chứng chỉ GDQP-AN (trừ trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự) sẽ được nhà trường bố trí học vào các khóa sau.

4. Hạng của chứng chỉ

STT

Điểm trung bình chung môn học

Hạng cấp chứng chỉ

Ghi chú

1

Từ 9,0 đến 10

Loại xuất sắc

 

2

Từ 8,0 đến 8,9

Loại giỏi

 

3

Từ 7,0 đến 7,9

Loại khá

 

4

Từ 6,0 đến 6,9

Loại trung bình khá

 

5

Từ 5,0 đến 5,9

Loại trung bình

 

 

II - ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Việc đánh giá kết quả học tập từng học phần Giáo dục thể chất được thực hiện như trong quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điểm trung bình chung môn học được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân: A = (a1+a2)/2 ,

trong đó: A là điểm trung bình chung môn học, a1 là điểm của học phần thứ 1, a2 là điểm của học phần thứ 2.

          Sinh viên chỉ được công nhận hoàn thành học phần giáo dục thể chất khi điểm trung bình chung môn học tính theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên.

HIỆU TRƯỞNG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI TRỰC TUYẾN
QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 2021
QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2021
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
QUY CHẾ QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
Quy chế đào tạo Cao đẳng liên thông VLVH - 2019
Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu (07/2014)
Thông báo: V/v tên gọi của ngành học "Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp"
Chỉnh sửa bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”
Quyết định: Ban hành Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy
123
 Quyết định: Ban hành Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy
21/01/2013
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 14 /QĐ-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 18 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Cao đẳng quy định tại Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD-ĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh;

Căn cứ Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy (văn bản kèm theo).

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2013. 

        Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   Nơi nhận:                                                                             

 - Ban giám hiệu;

    - Như điều 3 (để thực hiện);             

    - Lưu: Phòng Đào tạo.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

Hồ Cảnh Hạnh

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 18 tháng 01 năm 2013

QUY ĐỊNH

về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-CĐSP ngày 18 tháng 01 năm 2013

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

I - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá kết quả học tập GDQP-AN được thực hiện như trong quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng không quy đổi sang thang điểm 4 và điểm chữ.

2. Điểm kết thúc học phần, môn học

a. Sinh viên có đủ số lần kiểm tra cho mỗi học phần theo quy định; mỗi lần kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên và có đủ 80% thời gian có mặt nghe giảng lý thuyết trên lớp và thực hành tại thao trường sẽ được dự thi kết thúc học phần lần thứ nhất. Mỗi sinh viên phải dự thi đủ các học phần quy định trong chương trình.

b. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần sau khi nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

c. Kết quả học tập môn học GDQP-AN là điểm trung bình chung tổng các điểm học phần, làm tròn đến một chữ số thập phân; không tính kết quả học tập môn học GDQP-AN theo điểm chữ.

3. Điều kiện cấp chứng chỉ

a. Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP-AN khi điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên và tại thời điểm cấp chứng chỉ, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứng chỉ GDQP-AN là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

b. Không cấp chứng chỉ cho sinh viên là đối tượng được miễn học toàn bộ chương trình GDQP-AN.

c. Sinh viên chưa đủ điều kiện được cấp chứng chỉ GDQP-AN (trừ trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự) sẽ được nhà trường bố trí học vào các khóa sau.

4. Hạng của chứng chỉ

STT

Điểm trung bình chung môn học

Hạng cấp chứng chỉ

Ghi chú

1

Từ 9,0 đến 10

Loại xuất sắc

 

2

Từ 8,0 đến 8,9

Loại giỏi

 

3

Từ 7,0 đến 7,9

Loại khá

 

4

Từ 6,0 đến 6,9

Loại trung bình khá

 

5

Từ 5,0 đến 5,9

Loại trung bình

 

 

II - ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Việc đánh giá kết quả học tập từng học phần Giáo dục thể chất được thực hiện như trong quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điểm trung bình chung môn học được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân: A = (a1+a2)/2 ,

trong đó: A là điểm trung bình chung môn học, a1 là điểm của học phần thứ 1, a2 là điểm của học phần thứ 2.

          Sinh viên chỉ được công nhận hoàn thành học phần giáo dục thể chất khi điểm trung bình chung môn học tính theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên.

HIỆU TRƯỞNG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI TRỰC TUYẾN
QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 2021
QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2021
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
QUY CHẾ QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
Quy chế đào tạo Cao đẳng liên thông VLVH - 2019
Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu (07/2014)
Thông báo: V/v tên gọi của ngành học "Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp"
Chỉnh sửa bổ sung một số điểm trong “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”
Quyết định: Ban hành Quy định về chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và điều kiện hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy
123

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 42
Tổng số lượt truy cập: 420924


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.